تقدير من فقط با تك تك بوسه هاي تو بر روي پيشاني ام نوشته شده... تو بايد باشي تا با لب هايت آن رابراي من رقم بزني ...

1359577449-295437_151293278359843_165066

نایت اسکین