دوست دارم

 

                      ou6y60.gif   دوستت دارم ای تک رویای زندگی من      ou6y60.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک چراغ زندگی منی 

 

 

 

 

 

با من بمان تو آن تک واژه زندگی من هستی

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من تو  تک خوشی زندگی منی

 

 

 

 

 

با من بمان تو آن تک عشق زندگی من هستی

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک کلید خوشبختی منی

 

 

 

 

 

با من بمان تو آن تک یاردوران تنهایی من هستی

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک ستاره ی زندگی منی

 

 

 

 

 

با من بمان تو آن  تک نیاز زندگی من هستی

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک امید زندگی منی

 

 

 

 

 

با من بمان تو آن تک آوای زندگی من هستی

 

 

 

 

 

دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک دوست شبهای منی

 

 

 

 

 

با من بمان تو  تک معنی دهنده ’ زندگی من هستی

 

 

 

 

 

 

 

                                 ou6y60.gif   دوستت دارم ای تک رویای زندگی من    ou6y60.gif