هیچ چیز غیر ممکن نیست !
محالی در عالم نیست !
همه چیز شدنی ست !
جز یک چیز ...
زندگی بی" ت