هیچ چیز غیر ممکن نیست !
محالی در عالم نیست !
همه چیز شدنی ست !
جــــــــز یک چــــــــیز ...
زندگی بی" تــــــــــــــــو " عشقم!!!