وَقـتی زَنی عــآشـقَــت میشَود،

 

         دَست ِ خـودَش نـیـسـت ؛

بــآ صـدای آرام صُـحـبَــت مـیـکـُنَـد . . .

 عـِشـوه هـآیَـش بـیـشـتَــر مـیـشَـوَد . . .

حِـسـآدَتِ  زَنــآنــه مـیـکُـنَـد .

چـون نـمـیـخـوآهـد کـَسی حَـتـی بـــه عِـشـقَـش نـگــآه کُـنَـد،

هـَمـیـشــه میگویــَـد تــــو مــآل ِ مـَـن هـَسـتـی !

دوسـت دآرَد عـِشـقَـش، از پـُشـت دَسـتـآنـش را دور بَــدنَــش حـَـلــقــه کُـنـد،

گــردنَــش را بــبـوسـَـد . .

چَـشـمـآنـَش خــُـمـآر مـیـشَـود.

به آرآمـی گــوشــه ی لَـــبــش را گـــآز مـیـگـیـرَد . . .

صـدآیـَـش مـیـلـَـرزَد، زیـر ِ لَــب مـیـگـویـَد دوسـتـَت دآرَم !

زَن مـیـدآنَـد کــه وجـودَش بــآ عِـشـق کـآمـل تَـر مـیـشَـوَد . . .

و بــآ بــوســه ای عـآشـقـآنــه بــه اوج ِ آرامـِـش مـیـرسَـد . . .

w7tbj9hf6lqxszy3izas.jpg