پزشک ها می گویند,تپش قلب دارم
هیچ کس نمی داند
تویی در دلم ,
شیطنت می کنی !