میدونـــــــــی بهشـــــــــــــت کجاســـــــــــت؟
یه فضــــــــــــــای چنـــــدوجـــــــــب درچنــــــــدوجـــــــــب
بیــــــــــــــن بازوهــــــــــــی کســـــــــی که دوســـــــــــــش داری... 
نگاره: ‏میدونـــــــــی بهشـــــــــــــت کجاســـــــــــت؟
یه فضــــــــــــــای چنـــــدوجـــــــــب درچنــــــــدوجـــــــــب
بیــــــــــــــن بازوهــــــــــــی کســـــــــی که دوســـــــــــــش داری...√ ﺂﻗــــاے بادوم زمینـــــــــــــــــــے √‏