مثل آن است که شاهرگ احساسم را زده باشی بند نمی اید دوست داشتنت…