چایت را تلخ ننوش... یکبار نگاهم کن...تمام قندهای دلم را برایت آب می کنم!